سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
آنکه در دین خدا تفقّه کند، خداوند همّ و غمش را کفایت می کند و از آنجاکه به حساب نمی آورد، روزیش دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]